2.55

2.55

July 10, 2019 posted by admin

ततः परमा वश्यतेन्द्र

Read More

2.54

July 10, 2019 posted by admin

स्वविषयासंप्रयोगे चि

Read More

2.53

July 10, 2019 posted by admin

धारणासु च योग्यता मनस

Read More

2.52

July 10, 2019 posted by admin

ततः क्षीयते प्रकाशाव

Read More

2.51

July 10, 2019 posted by admin

बाह्याभ्यन्तरविषयाक

Read More

2.50

July 10, 2019 posted by admin

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भ

Read More

2.49

July 10, 2019 posted by admin

तस्मिन्सति श्वासप्रश

Read More

2.48

July 10, 2019 posted by admin

ततो द्वन्द्वानभिघातः

Read More

2.47

July 10, 2019 posted by admin

प्रयत्नशैथिल्यानन्त

Read More

2.46

July 10, 2019 posted by admin

स्थिरसुखम् आसनम्  Read More